Αποσπάσματα της παρουσίασης τoυ βιβλίου «Dawkins vs Ιησούς»