1 Κορ. 7: Απόστολος Παύλος και αιμομιξία

Ερώτηση: 

Χαράλαμπος Δ.:

Παίρνω το θάρρος να σας ενοχλήσω για ένα θέμα που μου παρουσίασαν για ένα απόσπασμα του Απόστολου Παύλου και σας επισυνάπτω στην φωτογραφία όπως μου την παραθέσανε. Ισχυρίζονται ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για γάμο μεταξύ πατέρα και κόρης.

Ως μελετητής και γνώστης της ελληνικής γλώσσας θα ήθελα την γνώμη σας περί αυτού.

Επίσης, βλέπω ότι στην φωτογραφία που μου παραθέσανε στον στίχο 38 η γραφή είναι διαφορετική από το αρχαίο κείμενο της πατριαρχικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης που έχω στην κατοχή μου και αντί της λέξης "γαμίζων" της φωτογραφίας έχει την λέξη "εκγαμίζων" στο αρχαίο κείμενο. Υπάρχουν κώδικες και με αυτή την γραφή;

Απάντηση: 

Αυτοί που βγάζουν τέτοιο συμπέρασμα διαστρεβλώνουν την έννοια των λόγω του Παύλου, διότι ο απόστολος Παύλος στην 1 Κορ. 7:25 και επόμενα, πραγματεύεται το θέμα του γάμου/αγαμίας, και τάσσετε υπέρ της αγαμίας όταν πρόκειται κάποιος να υπηρετήσει τον Θεό.

Γι’ αυτό λέει (7:34) ότι η παρθένος παραμένει παρθένος για να υπηρετεί τον Θεό με ελευθερία, ενώ η παντρεμένη φροντίζει για “κοσμικά” ζητήματα και πώς να είναι αρεστή στο σύζυγό της (ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί).

Όσον αφορά στο χωρίο 36 (εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει), έχουν δοθεί 3 πιθανές ερμηνείες:

1) Η αρραβωνιαστικιά του ατόμου.

2) Παρθένος κόρη που ζει μαζί του, την οποία μπορεί να δώσει σε γάμο.

3) Παρθενία του ιδίου του ατόμου.

Η 3η ερμηνεία συνάδει με την κατάληξη στο εδάφιο 38: “ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει”.

Όπως και να έχει, ο Παύλος μιλάει για γάμο και δεν ομιλεί για αιμομιξία, όπως το εκλαμβάνουν οι διαστρεβλωτές του χωρίου.

Υπενθυμίζω ότι ο απόστολος Παύλος, στην ίδια επιστολή (κεφ. 5), καταδικάζει αυστηρά τον αιμομίκτη που υπήρχε στην Κόρινθο (ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν… παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου), και συνιστά στους Κορινθίους να τον απομακρύνουν από την εκκλησία (ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν).

Ως προς τις αποδόσεις του εδαφίου 38 και της λέξης “γαμίζων”, σημειώνω ότι τόσο η NA28 όσο και η UBS5 έκδοση του κριτικού κειμένου χρησιμοποιούν τη λέξη “γαμίζων” (η εναλλακτική απόδοση “εκγαμίζων” υπάρχει σε ορισμένα χειρόγραφα). Παραθέτω τις αποδόσεις:

NA28: “ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει”.

UBS5: “ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει”.

Συνοψίζοντας, τόσο η ερμηνεία εντός του πλαισίου της ίδιας της 1 Κορ. επιστολής (κεφ. 5, κεφ. 7) όσο και η ερμηνεία εντός του πλαισίου του ηθικού υποβάθρου του αποστόλου Παύλου, ο οποίος καταδικάζει την ακαθαρσία (1 Κορ. 5· Γαλ. 5:19 επ.· Εφεσ. 5:3 επ.) και προτρέπει προς αγιότητα (Ρωμ 6:19, 22· 1 Θεσ. 4:3, 7· 2 Κορ. 11:2· Εφεσ. 5:3 επ· Εβρ. 12:14), καθιστούν την αιμομικτική ερμηνεία αδύνατη.

Αυτά νομίζω μπορούν να σας ικανοποιήσουν, και μην επηρεάζεστε από διαστρεβλωτές των νοημάτων της Αγίας Γραφής.