Ένας ή πολλοί αντίχριστοι;

Ερώτηση: 

Χαράλαμπος Δαμαλάς (σχόλιο στο Εκπομπή Θεωρίες Συνωμοσίας: Περί αντιχρίστου):

Αποκ. 13:18: " Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς".

"Αριθμός γαρ ανθρώπου" γράφει και όχι συστήματος ή οτιδήποτε άλλο. Γράφει "ανθρώπου" και όχι "ανθρώπων". Πρέπει να δίνουμε σημασία στην παραμικρή λεπτομέρεια για να βγάζουμε σωστές ερμηνείες, αλλιώς πέφτουμε σε πλάνες.

Α' Ιωάννου 2:18 "Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν"

Λέει "καθώς ακούσατε ότι Ο αντίχριστος έρχεται , και τώρα πολλοί αντίχριστοι έχουν παρουσιαστεί".

Εδώ βλέπουμε ότι στην επιστολή του μιλάει για τον Αντίχριστο ΜΕ ΑΡΘΡΟ μπροστά που υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μετά μιλάει για πολλούς αντίχριστους. Αυτό κύριε Τσινικοπουλε το αποκρυψατε ή σας διέφυγε στο βίντεο όταν αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο χωριό της Α' επιστολής του Ιωάννη. Γιατί αυτή η εμφανέστατη παρερμηνεία;

B' Θεσσ. 2:3 "...μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 2.4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός".

Εδώ ο Παύλος μιλάει πάλι ΜΕ ΑΡΘΡΟ για τον "άνθρωπο της ανομίας, τον υιό της απωλείας". Μιλάει για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ιω. 5:43  "ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε."

Εδώ ο Ιησούς αναφέρεται στους Εβραίους και τους λέει συνοπτικά "εμένα δεν με δέχεστε, εάν άλλος έλθει θα τον δεχτείτε". Οι Εβραίοι ακόμα και σήμερα δεν τον δέχονται και περιμένουν αυτόν τον άλλον.

Είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία για να βγει το ασφαλές συμπέρασμα περί ενός ανθρώπου (αντίχριστου) που θα έρθει ως ο Μεσσίας των Εβραίων που ακόμα περιμένουν μιας και δεν πίστεψαν στον Χριστό.

Καταλαβαίνω ότι πολλοί, όπως και εσείς, θέλετε να αποδώσετε ερμηνείες όσο το δυνατόν πιο...λογικές στην εποχή του 21ου αιώνα. Όμως εάν οι ερμηνείες περί αντίχριστου και τα όποια γεγονότα θα επακολουθήσουν σας φαίνονται παράλογα, τότε θα σας φαίνονται παράλογα και όλα όσα διαδραματίστηκαν σε εκείνους τους καιρούς των προφητών και του Χριστού.

Απάντηση: 

Αγαπητέ κε Δαμαλά,

Απαντώ σε εσάς και σε άλλους φίλους που θίγουν το ίδιο θέμα.

Το Αποκάλυψης 13:18 ομιλεί βεβαίως για αριθμό ανθρώπου. Το ζήτημα είναι πώς θα το εννοήσουμε αυτό. Εννοεί “συγκεκριμένο άνθρωπο” ή αναφέρεται σε ανθρώπινο στοιχείο σε αντίθεση με το Θεό;

Στη Βίβλο, στην εβραική γλώσσα και εικονοποιία από την οποία είναι εξαρτώμενος ο Ιωάννης, υπάρχουν οι λέξεις “ις”, “Αδάμ” και “ενός”, που σημαίνει χοϊκός και αδύναμος άνθρωπος.

Επίσης, στη Βιβλο, ο συγγραφέας μπορεί να αναφέρεται σε άνθρωπο, εννοώντας σύνθετο άνθρωπο, μια ομάδα ή έναν λαό. Έτσι, διαβάζουμε στον Ωσηέ ότι ο Θεός εξ Αιγύπτου κάλεσε τον υιόν του, δηλαδή ολόκληρο τον λαό Ισραήλ. Ο ίδιος ο λαός Ισραήλ στον Ησαία 43 αποκαλείται ως “μάρτυρές του” και ταυτόχρονα ως “δούλος του”.

Έτσι, ο αριθμός ανθρώπου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη συγκεκριμένου ανθρώπου και μάλιστα δικτάτορα παγκόσμιου, τύπου, για παράδειγμα, Bill Gates ή Rockefeller, τον οποίο εμείς πρέπει με αγωνία να τον αναζητούμε, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι είναι αριθμός που αναφέρεται σε άνθρωπο απλό ή συνθετικό, ατελή και φθαρτό, που φέρει τον αριθμό της φθοράς και της ατέλειας, 666 στο μέγιστο βαθμό.

Όσον αφορά στο Α Ιωάν. 2:18, μια προσεκτική ανάγνωση των συμφραζομένων θα σας πείσει ότι ο Ιωάννης ταυτίζει τον αντίχριστο με τους αντίχριστους της εποχής του. Λέει “τώρα” και “έρχεται”. Αμέσως παρακάτω στο εδάφιο 19 λέει “ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν – ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν” και “τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν ” (22), δηλαδή αυτό που έκανε ο Κήρινθος και οι Γνωστικοί του 1ου αιώνα μ.Χ. Σε αυτους αναφέρεται ο Ιωάννης και στη 2η επιστολή του στο εδάφιο 7 που λέει ότι “πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος”. Αυτούς του χαρακτηρίζει ως ο πλάνος και ο αντίχριστος, δηλαδή οι πολλοί γίνονται ένας. Πρόκειται περί συνθετικού ανθρώπου ή ομάδας.

Πάντως σε καμία περίπτωση ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη δεν μιλάει για έναν μελλοντικό παγκόσμιο δικτάτορα που θα ερχόταν μετά από 2000 χρόνια. Τον Ιωάννη τον ενδιαφέρει η ενδυνάμωση των πιστών και η διαμάχη του αρνίου και του θηρίου εκκλησιολογικά και όχι συνωμοσιολογικά, όπως πιστεύουν πολλοί.

Σχετικό άρθρο: