Προσευχή του Φραγκίσκου της Ασίζης

Cigoli, san francesco.jpg
By Cigoli - Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Public Domain, Link

***

Ὦ Κύριε,
Κάνε με ὄργανο τῆς Εἰρήνης Σου:
Νὰ σπείρω ἀγάπη ἐκεῖ ποῦ ὑπάρχει μῖσος.
Νὰ φέρω συγχώρεση ὅπου ὑπάρχει σφᾶλμα.
Νὰ φέρω ἑνότητα ὅπου ὑπάρχει διαμάχη.
Νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια ἐκεῖ ποὺ κυριαρχεῖ ἡ πλάνη.
Νὰ κομίσω τὴν πίστη ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀμφιβολία.
Νὰ κομίσω τὴν ἐλπίδα ὅπου βασιλεύει ἡ ἀπελπισία.
Ὅπου ὑπάρχει σκοτάδι νὰ φέρω φῶς καὶ
ὅπου ὑπάρχει λύπη τὴ χαρὰ νὰ φέρω.

Ὦ Κύριε,
Δός μου τὴ δύναμη
νὰ μὴ θέλω νὰ μὲ παρηγοροῦν
ἀλλὰ ἐγὼ νὰ παρηγορῶ τοὺς ἄλλους.
Νὰ μὴ θέλω νὰ μὲ κατανοοῦν
ἀλλὰ ἐγὼ τοὺς ἄλλους νὰ κατανοῶ.
Νὰ μὴ θέλω νὰ μ’ ἀγαποῦν
ἀλλὰ ἐγὼ ν’ ἀγαπῶ τοὺς ἄλλους.

Γιατὶ ὅποιος δίνει ἐκεῖνος παίρνει.
Ὅποιος συγχωρεῖ συγχωρεῖται.
Ὅποιος ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτὸ του θ’ ἀναγνωρισθεῖ
καὶ ὅποιος πεθαίνει σ’ αἰώνια ζωὴ ἐγείρεται.

(Απόδοση από τα Γερμανικά)

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις