Ευλογία, κατάρα ή... δαιμονοποίηση η κάρτα του πολίτη;

Τύπος Θεσσαλονίκης
Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δικηγόρος και συγγραφέας Δ. Τσινικόπουλος μιλά για το θέμα στον «Τ.Θ.»

 

Συνέντευξή στη Μαρκέλλα Αλεξίου

 

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του Δημήτρη Τσινικόπουλου, δικηγόρου και συγγραφέα Βίβλος, ένα βιβλίο Επαναστατικό, που βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία, είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο Θέμα της κάρτας του πολίτη και του περίφημου 666.

***

Το σημάδι τοu «αντίχρι­στου», ο αριθμός 666, έρχεται να ταράξει το λιμνάζοντα νερά των φανατικών χριστιανών, με αφορμή την επικείμενη έκδοσή της Κάρτας του Πολίτη που θα αντικαταστήσει από την ερχό­μενη χρονιά την αστυνομική ταυτότητα.

Με την ευκαιρία της κυκλοφο­ρίας του βιβλίου του Δημήτρη Τσι­νικόπουλου, δικηγόρου και συγγρα­φέα, Βίβλος, ένα βιβλίο Επαναστατικό, που βρίσκεται ήδη στα βι­βλιοπωλεία, είχαμε χθες μια ενδια­φέρουσα συζήτηση πάνω στο θέμα της κάρτας του πολίτη και του πε­ρίφημου 666.

Κύριε Τσινικόπουλε, από καιρό ασχο­λείστε θέματα βιβλικής κριτικής και αρ­χαίας φι­λολογίας. Ποια είναι η άποψή σας σχετι­κά με την κάρτα του πολίτη και την παγκο­σμιοποίηση του δαιμονοποιημένου 666;

Έχω τη γνώ­μη, πως δεν πρέπει να γίνεται καμία σύγχυ­ση μεταξύ της κάρτας του πολίτη που είναι θέμα της Πολιτείας και του αριθμού 666, που εμφανίζεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου. Η κάρτα του πολίτη, ακόμα και με την ηλεκτρονική της μορφή έχει να κάνει με την πολιτεία και τον πολίτη ή ενδεχομένως και με την περιφρού­ρηση ή φαλκίδευση των δικαιωμά­των του, αφού κατά τα όργανα της πολιτείας μ' αυτή την κάρτα θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από τη δράση του κοινού εγκλήματος. Το ότι ενδεχομένως μπορεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος πα­ρακολούθησης ή κατασκοπείας των κινήσεων των πολιτών είναι ένα εν­δεχόμενο, στο οποίο μπορεί να υποπέσουν τα αρμόδια όργανα.

Ωστόσο πάντα, υπάρχει η δυνα­τότητα ελέγχου αυθαιρε­σιών των οργάνων με τυχόν διατάξεις του νόμου που θα συγκρούον­ται με τα ατομικό δι­καιώματα. Θα μπο­ρούν να κριθούν είτε αντι­συνταγ­ματικές ή συγκρουόμενες με τις συμβάσεις προστα­σίας του ανθρώπου. Ο χρόνος θα δείξει.

Απ' την άλλη πλευρά, η σύγχυ­ση που δημιουργείται σχετικά με την κάρτα του πολίτη ότι θα περιέχει κατά τρόπο εμφανή ή αφανή το 666, δεν πρέπει να ανησυχεί κανέ­να διότι ο αριθμός δεν είναι μαγικό ξόρκι, για να επιφέρει αυτομάτως μια βλάβη. Υποτίθεται ότι ο αριθ­μός αυτός έχει να κάνει με τον αντίχριστο και πολλοί ευσεβείς Χρι­στιανοί ή μάζες, φοβούνται την εμ­φάνισή του, με την αναγραφή αυ­τού του αριθμού στην ταυτότητα, ή οπουδήποτε αλλού. Ωστόσο, στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφά­λαιο, το θηρίο που φέρει τον αριθ­μό αυτό, πουθενά δεν αναφέρεται ως αντίχριστος. Η λέξη αντίχριστος εμφανίζεται στην επιστολή του Ιωάννη, και μάλιστα στην πρώτη επι­στολή του δείχνει ότι στην εποχή του υπήρχαν αντίχριστοι. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης λέει στην πρώτη επιστολή του (2:18), «παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν… οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν». Συνεπώς, σύμφωνα με τον Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη, οι αντί­χριστοι ήταν πολλοί και υπήρχαν στην εποχή του· αντίχριστοι είναι όλοι αυτοί που αρνούνται και τον Πατέρα και τον Χριστό. Η σύγχυση υπάρχει σε ορισμένους πατέρες που συνέδεσαν το θηρίο με τον αριθμό, με τον αντίχριστο, ενώ φαίνεται πως οποιοσδήποτε μπορεί να είναι αντίχριστος. Ένας άνθρω­πος ή ομάδα ανθρώπων από την εποχή του μέχρι σήμερα. Τελικά, ο αριθμός 666 δεν είναι σίγουρο αν ήταν αυτός ο αριθμός, γιατί σε αρ­χαία χειρόγραφα υπάρχει ο αριθμός 616, αλλά ακόμα κι αν δεχτούμε σωστό τον αριθμό, αυτός συμβολί­ζει την ατέλεια των ανθρώπων του κόσμου και των πολιτικών ολοκλη­ρωτικών συστημάτων σε σχέση με την τελειότητα του Θεού και του Αρνιού. Διότι στην Αποκάλυψη, αντιπαρατίθεται το Αρνίο και η Εκκλη­σία του, με το θηρίο ή θηρία και τον κόσμο. Η Αποκάλυψη έχει να πει και για την εποχή εκείνη διότι όπως αναφέρει: «Μακάριος είναι ο αναγιγνώσκων και οι ακούοντες τον λόγον της προφητείας», πράγ­μα που είχε να πει πολλά για την εποχή εκείνη που τη διαβάζαν προφορικά και την άκουγαν και όχι τόσο για την τεχνολογική εποχή μας.

Τελικά ο κόσμος πρέπει να φοβάται ή όχι;

Όχι δεν πρέπει να φοβάται διότι το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι βιβλίο καταστροφολογικό παρά τις υπερρεαλιστικές εικόνες που περιέ­χει, αλλά βιβλίο ελπίδας. Διότι μιλά­ει για νέους ουρανούς και νέα γη «εν οις δικαιοσύνη κατοικεί». Όποιος είναι με το μέρος του Αρνιού (Χρι­στού) δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από το θηρίο ή οποιοδήποτε αντί­χριστο. Όπως το είπε ο απόστολος Παύλος, «ει ο Θεός μεθ' ημών ουδείς καθ' ημών».

Πέρα από το συσχετισμό με το 666, πώς βλέπετε την χρησι­μότητα της κάρτας του πολίτη;

Θα εξαρτηθεί από το τι θα πε­ριέχει ο νόμος και πώς θα εφαρμοσθεί. Όπως είπα προηγουμένως, αν περιέχει διατάξεις είτε αντισυνταγ­ματικές είτε συγκρουόμενες με την ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιω­μάτων του ανθρώπου, θα προ­σβληθούν οι διατάξεις αυτές στα αρμόδια δικαστήρια και δεν θα τύχουν εφαρμογής. Από την άλλη, καταστρατηγήσεις των νόμων γί­νονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρχει ηλεκτρο­νικό φακέλωμα που τόσο πολύ φο­βούνται οι περισσότεροι. Βεβαίως, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, μπο­ρεί να γίνει πιο αποτελεσματική μια παρανομία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας η οποία μπορεί να αποβεί είτε ευλο­γία είτε κατάρα.

 

(*) Περίεργα συμπεράσματα

Η προσπάθεια που έγινε από τους κατά καιρούς ερμη­νευτές να ερμηνεύουν τον αριθμό 666 τους οδήγησε σε περίεργα συμπεράσματα. Κά­ποιοι, αθροίζοντας τα αρχικά του ονόματος Νέρων, άλλοι του ονόματος Λατείνος, άλλοι Χίτλερ κ.ο.κ., προσπαθούν να βγάλουν τον αριθμό 666, αλλά ο αριθμός δεν έχει την έννοια που αυτοί θέλουν να του δώ­σουν. Άλλωστε για πρώτη φο­ρά, εμφανίζεται στην Π. Διαθή­κη στο 10ο κεφάλαιο του βιβλί­ου Α' Βασιλέων, όπου αναφέρεται ότι ο Σολομών, κατά έτος απεκόμιζε 666 τάλαντα χρυ­σού.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις