Περί της έννοιας της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής

Ανάλυση του θέματος της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής.